Ga naar de hoofdinhoud
Gratis verzending in België vanaf €89

Algemene voorwaarden - Cuvamis BV

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Cuvamis BV
E-mail: info@cuvamis.be
KBO: 0772.699.723
BTW nummer: BE0772.699.723

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten door Cuvamis BV.
Onze website is www.cuvamis.be. Door een bestelling van goederen bij Cuvamis te plaatsen, aanvaardt de koper de toepassing van deze algemene voorwaarden en verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

Artikel 3. Algemeen

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.

Artikel 4. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

1. De prijs inclusief belastingen;
2. De eventuele kosten van verzending;
3. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
7. De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
8. De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5. Levering 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Cuvamis zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Onze goederen worden vrij van verzendings- en transportkosten geleverd (inclusief vracht en port, tot op de door de koper aangeduide plaats van levering, voor zover deze op het Belgisch grondgebied gesitueerd is) voor elke bestelling boven €80. Bestellingen met een waarde lager dan €80 worden uitgevoerd aan de geldende toeslagtarieven voor verzending/transport, uitdrukkelijk vermeld op www.cuvamis.be.

Artikel 6. Prijs(wijzigingen) - Accijnzen en heffingen - promoties 

Het is Cuvamis toegestaan de op de prijslijst en de website vermelde prijzen op elk ogenblik eenzijdig te wijzigen, zowel om redenen onafhankelijk van de wil van de verkoper (stijging van de grondstofprijzen, verhogingen van overheidsheffingen, mislukte oogsten, etc.) als in functie van eventuele marktschommelingen waar de verkoper geen invloed op heeft. De koper verklaart hiermee op onherroepelijke wijze akkoord te gaan.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle meegedeelde verkoopprijzen inclusief de Belgische accijnzen en heffingen. De promoties die van toepassing zijn op de bestellingen zijn de op de datum van levering van de bestelling geldende promoties.

Artikel 7. Herroepingsrecht / Gekochte flessen terugbezorgen

De consument heeft het recht aan Cuvamis mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (info@cuvamis.be) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Cuvamis, Stoofstraat 5, 2500 Lier. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, UPS, BPOST, DPD) te worden terugbezorgd. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar Cuvamis door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen met de bijbehorende factuur.
Er zullen in geen geval opengemaakte flessen worden teruggenomen met uitzondering van flessen met kurk smaak; deze worden teruggenomen indien de flessen vol zijn en de wijn in de originele fles zit.
Om uw retour op een efficiënte wijze af te handelen, is het noodzakelijk dat u de aangegeven procedure volgt.
Neem contact op met onze klantendienst om uw retour te organiseren. Vergeet ook uw rekeningnummer niet te vermelden, zodat de terugbetaling kan worden geregeld.
 Natuurlijk kan u het pakket ook zelf terugbrengen op afspraak. Neem hiervoor met ons contact op via e-mail. Enkel wanneer de bestelling -indien redelijkerwijs mogelijk- ongeschonden en in originele verpakking wordt geretourneerd, wordt deze aanvaard. Wij adviseren u daarom altijd de verzenddoos en originele pakking zorgvuldig open te maken, zodat deze eventueel weer kan gebruikt worden om de bestelling terug te sturen. In het geval dit niet mogelijk is, dient u gebruik te maken van een gelijkaardige verzenddoos met stevige scheidingswanden tussen alle flessen.

Artikel 8. Aanvaarding, annuleringen en weigeringen van de bestellingen

Bestellingen zijn slechts geldig en bindend na aanvaarding door Cuvamis. Wegens mogelijke voorraadtekorten voor bepaalde wijnen of jaren, kunnen bestellingen slechts worden aanvaard in functie van de beschikbaarheid van de wijnen, zonder enige belofte wat prijzen of hoeveelheden betreft. Cuvamis behoudt zich steeds het recht voor om langs schriftelijke weg, zonder enige motivering en op welk moment dan ook de bestelling te weigeren, ook aan reeds bestaande klanten en ongeacht de duur van de commerciële relatie tussen partijen en de eventuele gedane inspanningen en gemaakte kosten van de koper met het oog op de wederverkoop van de goederen (opname op menukaarten, website, etc.). Cuvamis is niet aansprakelijk voor kosten die de koper ondervindt naar aanleiding van de geweigerde levering.
De koper kan zijn bestelling vóór de levering annuleren mits betaling aan Cuvamis van een forfaitaire en niet-verrekenbare vergoeding gelijk aan 15% van de totale waarde van de bestelling. Na de levering kan een bestelling niet meer worden geannuleerd. De koper doet uitdrukkelijk afstand van de rechten voorzien in de artikelen 1587 en 1588, voor zover toepasselijk, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Gebreken en klachten

De koper verbindt zich ertoe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met
hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid onverwijld aan de vervoerder te worden gemeld alsook uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan Cuvamis te worden gemeld. Ongeacht het voorbehoud van de koper bij de ontvangst, met name wegens eventuele glasbreuk, moet het in goede staat en overeenkomstig de bestelling geleverde deel van de bestelling betaald worden tegen de overeengekomen prijs en volgens de bij de bestelling overeengekomen betalingsmodaliteiten. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen
nog niet in gebruik werden genomen of doorverkocht werden.
Elke klacht met betrekking tot de facturatie moet, eveneens op straffe van nietigheid, binnen de 48u na ontvangst van de factuur en in dezelfde vorm ter kennis worden gebracht van Cuvamis. Indien verkochte goederen een zogenaamde ‘kurksmaak’ vertonen, dient de koper de aangetaste
goederen in kwestie (inclusief kurk) onverwijld en zonder uitstel aan Cuvamis te bezorgen, waarna een proeftest zal plaatsvinden. Indien de proeftest de kurksmaak bevestigt, zullen de betreffende
goederen vervangen worden door goederen van eenzelfde type. Indien hetzelfde type goederen niet meer beschikbaar is, zullen goederen van een andere jaargang of een gelijkwaardig alternatief worden
voorzien. In geen geval zullen goederen met kurksmaak worden terugbetaald, deze worden enkel vervangen mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs en dit tot maximum 2 jaar na aankoop van de goederen. Het voorgaande m.b.t. de omruiling voor kurksmaak is niet van toepassing op de wijnen met een prijs hoger dan 30 EUR/per stuk.

Artikel 10. Betaling

Tenzij anders en schriftelijk bepaald door Cuvamis moeten alle facturen betaald worden bij de levering van de goederen. Onverminderd alle schade, en zonder voorafgaande aanmaning, wordt elke factuur of elk saldo van een factuur die niet betaald is op de vervaldatum, van rechtswege onderworpen aan de interestvoet van toepassing onder de wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldatum. Bovendien wordt elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is van rechtswege verhoogd met een bedrag van 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 EUR, als forfaitaire schadevergoeding.
Alle andere invorderingskosten niet in de forfaitaire schadevergoedingen inbegrepen worden aan de in gebreke zijnde koper afzonderlijk doorgerekend.

Artikel 11. Toepasselijk recht - forum

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene verkoopvoorwaarden.
Cuvamis en de koper zullen zich inzetten om geschillen ingevolge de toepassing en/of interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden of de uitvoering van de contractuele verbintenissen tussen hen in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is alleen de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
Cuvamis behoudt zich echter het recht voor elk geschil aan een bevoegde rechtbank van zijn keuze voor te leggen.